Vyberte stránku

Výzva doprava 2021 – 27

MAS Brána do Českého ráje jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021-2027 vyhlašuje výzvu  k předkládání žádostío podporu z IROP s názvem :

„MAS Brána do Českého ráje – IROP – Doprava“

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů: 20.09.2023 v 10:00
Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů: 31.10.2023 v 10:00

Alokace na výzvu: 18 000 000 Kč

Podporované aktivity:
Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu
• výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy;
• zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách
Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
• výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, nebo napojující se na stávající8 komunikace pro cyklisty, včetně doprovodné infrastruktury;
• realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy

Žadatel se musí řídit Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce výzvy č. 60 IROP (https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/60vyzvairop).

Záměr ve formátu *.pdf společně s přílohami je nutné podat prostřednictvím datové schránky MAS Brána do Českého ráje, z.s.: rip3mxm
Do předmětu zprávy uveďte „Projektový záměr do 1. výzvy IROP – Doprava“.

 

Výzva č.1 – IROP_DOPRAVA

Příloha výzvy č. 1 – Kritéria administrativní kontroly
Příloha výzvy č. 2 – Kritéria věcného hodnocení
Příloha výzvy č. 3 – FORMULAR-ZAMERU
Příloha výzvy č. 4 – Interní postupy MAS 

Kontrolní list pro administrativní kontrolu projektových záměrů

Kontrolní list pro věcné hodnocení projektových záměrů

vzor_plna-moc-zadatele-vyzva-irop

_________________________________________________________________________________________________________________________

VÝSLEDKY VÝZVY

seznam přijatých PZ_1.výzva DOPRAVA

seznam vybraných PZ_1.výzva DOPRAVA