Vyberte stránku

Výzva č. 1 – Bezpečnost dopravy

Výzva MAS Brána do Českého ráje, z.s. na opatření č. 1 Bezpečná doprava
v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

datum vyhlášení/zahájení příjmu žádostí: 6.11.2017 v 8:00

datum ukončení /konec příjmu žádostí: 8.12.2017 ve 12:00

Dokumenty a vzory ke stažení

Výzva MAS Bezpečná doprava

Příloha výzvy č. 1 – Kontrolní list MAS pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti projektů
Příloha výzvy č. 2 – Kritéria MAS pro věcné hodnocení projektů
Obecná pravidla pro žadatele
Specifická pravidla pro žadatele

Přílohy:

Osnova studie proveditelnosti – bezpečná doprava (komunikace pro pěší)

Osnova studie proveditelnosti – cyklodoprava

Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility

Výzva MAS navazuje na výzvu MMR č. 53 Udržitelná doprava-integrované projekty CLLD. Odkaz na www stránky, kde je možné stahnout aktualní pravidla pro žadatele (obecná i specifická) včetně příloh Obecných i Specifických pravidel: Výzva č. 53- Udržitelná doprava

Interní postupy MAS ve výzvách IROP

Opatření SCLLD č. 1 Bezpečná doprava

Žádost se podává elektronicky prostřednictvím webové aplikace MS2014+. Zde je třeba se registrovat a pro podepisování dokumentů si zřídit elektronický podpis. Portál je přístupný zde:   https://mseu.mssf.cz/

Příručka Postup pro podání žádosti o podporu v prostředí MS2014+

Pozvánka na seminář pro žadatele (dne 7.11. od 14:00v  penzionu U Militkých v Dřevěnici)

Po celou dobu průběhu výzvy  poskytuje MAS konzultace, na které je potřeba domluvit se předem. Konzultace poskytuje: Ing. Vítězslav Dufek, tel: 776 280 028, e-mail: dufek@masbcr.cz

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

Výsledky výzvy

Seznam přijatých projektů

Všechny projekty zaregistrované v rámci výzvy prošly kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí a následně věcným hodnocením.

Zápis z hodnocení projektů výběrovou komisí MAS

Seznam hodnocených projektů z výzvy MAS – IROP č. 1 – Bezpečná doprava

Zápis z jednání rady MAS (26.1.2018)  o konečném schválení projektů k financování  – zveřejněn v záložce: O nás /dokumenty MAS/ zápisy z  jednání  orgánů MAS – zde