Vyberte stránku

Královéhradecký kraj

 

 

Královéhradecký kraj poskytuje každoročně všem místním akčním skupinám v Královéhradeckém kraji účelovou finanční podporu. Tato dotace, umožňuje naší  MAS  bezproblémový chod, pokrytí neuznatelných výdajů projektů programu LEADER a propagaci MAS.

Za tuto podporu moc děkujeme!

rok 2022

V tomto roce jsme obdrželi z dotačního fondu Královéhradeckého kraje dotaci ve výši 300 000  Kč.
Dotace použita na úhradu těchto nákladů:
– úhrada osobních nákladů zaměstananců kanceláře MAS (část mzdových nákladů, odvodů a cestovného) – 83 000 Kč
–  podpora společenských akcí a propagace MAS Brána do Českého ráje – 110 000 Kč
– úhrada členských poplatků – 25 000 Kč
– pořízení materiálu pro potřeby kanceláře MAS (mobilní telefon, softwarové vybavení, mikrovlná trouba, zimní kola pro sl. automobil MAS) – 41 300
– poradenské služby (právní služby a poradenství v oblasti energetiky  pro obce) – 20 400 Kč
– ostatní provozní a režijní náklady kanceláře MAS – 20 300 Kč

rok 2021

Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na projekt „Podpora činnosti MAS 2021“ ve výši 150 000 Kč – účelová neinvestiční dotace.
Dotace použita na úhradu těchto nákladů:
– podpora společenských akcí a propagace MAS Brána do Českého ráje – 75 000 Kč
– pořízení propagačních předmětů MAS 43 870 Kč
– úhrada členských poplatků – 25 000 Kč
– ostatní provozní náklady kanceláře MAS – 6 130 Kč

rok 2020

Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na projekt „Podpora činnosti MAS 2020“ ve výši 150 000 Kč – účelová neinvestiční dotace.
Dotace použita na úhradu těchto nákladů:
– podpora společenských akcí a propagace MAS Brána do Českého ráje – 60 000 Kč
– úhrada členských poplatků – 25 000 Kč
– provozní náklady kanceláře MAS – 65 000

rok 2019

 • Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na projekt „Podpora činnosti MAS 2019“ ve výši 150 000 Kč – účelová neinvestiční dotace.
  Dotace použita na úhradu těchto nákladů:
  – podpora společenských akcí s publicitou MAS 93 000 Kč
  – členské příspěvky NS MAS, krajskému sdružení MAS a poplatky 25 100 Kč
  – spotřeba materiálu (AVG licence, tonery, kuchyňské potřeby) 15 287 Kč
  – cestovné 9 031 Kč
  – nájemné za kancelář MAS – část  3 600 Kč
  – vedení účetnictví – část – 3 000 Kč
  – úhrada odporných posudků projektů OPŽP – část 1 900 Kč.
  Celkové výdaje MAS činily 150 918 Kč.

 

rok 2018

 

 • Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č.18RGI01-0018 ze dne 15.5.2018 – účelová neinvestiční dotace „Podpora činnosti MAS 2018“ ve výši 150 000 Kč.
  Dotace použita na úhradu těchto nákladů:
  – podpora společenských veřejných akcí v území MAS (55 000,- Kč)
  – podpora vzpomínkové jízdy historickým vlakem „Stříbrný šíp“ územím MAS (50 000,- Kč)
  – cestovní náklady zaměstnanců spolku (11 501,- Kč)
  – úhrada členského poplatku KS NS MAS (10 000,- Kč)
  – úhrada části nájmu kanceláře MAS (2 600,- Kč)
  – úhrada telefoních poplatků (2 105,40 Kč)
  – úhrada kurzů a poplatků za vzdělávání a účast na VH NS MAS (11 042,- Kč)
  – úhrada hostingových služeb a prací na webu (8 280,- Kč)
  Celkové výdaje MAS činily 151 528,40 Kč.

 

 

rok 2017

 

 • Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č.17RGI01-0012 ze dne 13.6.2017 – účelová neinvestiční dotace „Podpora činnosti MAS 2017“ ve výši 150 000 Kč.
  Dotace použita na úhradu administrativních nákladů MAS při přípravě a realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje: cestovní náklady pracovníků MAS, úhrada části nájemného, telefoních poplatků, členských poplatků  KS NS MAS, úhrada správních poplatků za certifikáty elektronických podpisů, nákup služeb (IT služby, účetnictví, vzdělávání členů MAS), nákup vybavení kanceláře MAS (1 PC, 1 dataprojektor s plátnem, kávovar), nákup vybavení pro podporu společenských akcí v regionu (15 ks pivních setů).
  Celkové výdaje MAS 169 034,36 Kč.

 

rok 2016

 

 • Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 16RG101-0014 ze dne 31.5.2016, výše dotace 150 000 Kč
  Dotace použita:
  – na úhradu neinvestičních výdajů:  část  telefoních poplatků za rok 2016,  za část účetních služeb  (5% za leden – červen), za část nájemného kanceláře v Libuni (5 % leden – srpen 2016), úhradu členských poplatků NS MAS a KS NS MAS KHK, úhrady poplatku za pořízení softwaru, poplatek za domenu a vedení www stránek, za pronájem prostor k jednání krajského sdružení MAS, za nákup 2 velkokapacitních stanů s transportními obaly pro propagaci MAS (celkem      90 098 Kč, z toho dotace 80 069 Kč)
  – na úhradu části osobních a cestovních výdajů ve výši 77 931 Kč z toho dotace 69 931 Kč

 

 

rok 2015

 

 • Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje RG/2015/41 ze dne 26.5.2015, výše dotace:  100 000 Kč

 

rok 2014

 

 • Smlouva s Královéhradeckým krajem  RRCR/2014/MAS02 ze dne 24.6.2014, výše dotace: 150 000 Kč
  – použito na mzdy zaměstnanců, režijní náklady, nákup výpočetní techniky

 

rok 2013

 

 • Smlouva s Královéhradeckým krajem RRCR/2013/MAS12 ze dne 15.10.2013, výše dotace: 150 000 Kč
  -použito na mzdy, režie, úhrada nákladů na ISRÚ, úhrada spoluúčasti projektu spolupráce

 

rok 2012

 

 • Smlouva s Královéhradeckým krajem RR/2012/056-MAS, výše dotace 140 000 Kč
  -použito na režijní výdaje MAS (1/2 dotace) a na úhradu nákladů na tvorbu integrované strategie

 

rok 2011

 

 • Smlouva s Královéhradeckým krajem č. 11RRD09-0010 ze dne 8.11.2011, výše dotace 144 000 Kč
  neinvestiční dotace na podporu projektu „Neseďme doma“ – podpora veřejných společenských akcích v regionu MAS na nichž byla MAS propagována, část na režijní výdaje MAS

 

rok 2010

 

 • Smlouva s Královéhradeckým krajem RRD092010/04 ze dne 6.10.2010, výše dotace 180 000 Kč
  – použito na podporu propagačních akcí MAS, na režijní náklady MAS

Liberecký kraj

Liberecký kraj poskytuje každoročně z rozpočtu kraje finanční podporu místním akčním skupinám působícím v  území  Libereckého kraje. Rovněž poskytl návratnou finanční výpomoc na předfinancování nákladů MAS pro období 2009 – 2014  a pro nové plánovací období 2015 -2020.

Za tuto podporu moc děkujeme!

rok 2022

Na základě Smlouvy s Libereckým krajem č. 02-OLP/546/2022, održela MAS Brána do Českého ráje, z.s. účelovou neinvestiční dotaci ve výši 60 000 Kč.
MAS dotaci využila na úhradu faktur za propagaci spolku MAS Brána do Českého ráje v rámci různých spolkových akcí pořádaných v území MAS v Libereckém kraji – celkem takto podpořeno 18 akcí v území částkou 3 000 – 5 000,- Kč  na akci.

rok 2021

Na základě Smlouvy s Libereckým krajem č. OLP/652/2021, održela MAS Brána do Českého ráje, z.s. účelovou neinvestiční dotaci ve výši 60 000 Kč.
MAS dotaci využila na úhradu faktur za propagaci spolku MAS Brána do Českého ráje v rámci různých spolkových akcí pořádaných v území MAS v Libereckém kraji – celkem takto podpořeno 11 akcí v území částkou 5 000,- Kč  na akci a dále podpořila tisk letáčku propagující přírodní areál dr.Karla Farského ve Škodějově částkou 8 500 Kč.

rok 2020

Na základě Smlouvy s Libereckým krajem č. OLP/859/2020, která byla schválena Radou Libereckého kraje dne 7.4.2020 usnesením č.626/20/RK obdržela MAS Brána do Českého ráje, z.s. účelovou neinvestiční dotaci ve výši 60 000 Kč.
MAS dotaci využila na úhradu faktur za propagaci spolku MAS Brána do Českého ráje v rámci různých spolkových akcí pořádaných v území MAS v Libereckém kraji – celkem takto podpořeno 12 akcí v území částkou 5 000,- Kč  na akci.

rok 2019

Na základě Smlouvy s Libereckým krajem č. OLP/662/2019, která byla schválena Radou Libereckého kraje dne 12.3.2019 usnesením č.523/19/RK obdržela MAS Brána do Českého ráje, z.s. účelovou neinvestiční dotaci ve výši 60 000 Kč.
MAS dotaci využila na úhradu faktur za propagaci spolku MAS Brána do Českého ráje v rámci různých spolkových akcí pořádaných v území MAS v Libereckém kraji – celkem takto podpořeno 11 akcí v území částkou 5 000,- Kč  na akci a na úhradu osobních nákladů zaměstnance spolku – DPP ve výši 8 750 Kč.

rok 2018

Na základě Smlouvy s Libereckým krajem č. OLP/2069/2018, která byla schválena Radou Libereckého kraje dne 17.4.2018 usnesením č.719/18/RK obdržela MAS Brána do Českého ráje, z.s. účelovou neinvestiční dotaci ve výši 60 000 Kč.
MAS dotaci využila na úhradu části provozních nákládů spolku: úhrada části členského poplatku NS MAS, úhrada faktury za propagaci MAS na akci „Chovatelský den Syřenov 2018“, nákup 1 PC – notebook pro potřeby kanceláře MAS, úhrada části účetních služeb, úhrada osobních nákladů zaměstnanců spolku.

rok 2017

Na základě Smlouvy s Libereckým krajem č. OLP/1121/2017, která byla schválena Radou Libereckého kraje dne 18.4.2017 usnesením č.661/17/RK obdržela MAS Brána do Českého ráje, z.s. účelovou neinvestiční dotaci ve výši 60 000 Kč.
MAS dotaci využila na úhradu části provozních nákládů spolku: úhrada členského poplatku NS MAS (10 000,-Kč), úhrada zákonného pojištění zaměstnanců spolku za rok 2017 (7 871,- Kč), nákup kancelářských potřeb (4 329,- Kč), nákup IT služeb (9 983,- Kč), nákup cenin (360,-Kč), úhrada osobních nákladů zaměstnanců spolku (DPP ve výši       26 282,- Kč včetně daně).

rok 2016

Smlouva s Libereckým krajem č. OLP/4687/2016 ze dne 1.11.2016  – účelová neinvestiční dotace na podporu projektu “ Podpora MAS Brána do Českého ráje“ – schváleno usnesenám Rady Libereckého kraje 1698/16/RK dne 4.10.2016. Výdaje možno realizovat od 1.7.2016 – 31.12.2016.
MAS dotaci využila na úhradu části provozních výdajů v celkové hodnotě 60 125 Kč ( úhrada účetních služeb – 5 %, úhrada telefoních poplatků, úhrada pronájmu kanceláře MAS v Libuni – 5 %, úhrada cestovného, úhrada poplatků, nákup 1 notebooku s příslušenstvím, úhrada IT služeb, úhrada osobních nákladů – 2 DPP zaměstnanců MAS, úhrada zákoného pojištění za zaměstnance).

Smlouva s Libereckým krajem č. OPL/3466/2015  ze dne 5.1.2016, neinvestiční dotace na „Podporu činnosti MAS Brána do Českého ráje“ ve výši 60 000 Kč. Výdaje možno realizovat od 1.7.2015 do 30.6.2016.
MAS dotaci využila na úhradu části režijních nákladů (úhrada mezd manažerky včetně odvodů) a na nákup jednoho PC – notebook s příslušenstvím (15 806,-).

rok 2015

Smlouva s Libereckým krajem a MAS Brána do Českého ráje č. OLP 1842/2015 ze dne 16.7.2015 – poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování nákladů projektu z ESI fondů ve výši 130 050 Kč.
MAS musí půjčku vrátit nejpozději do 30.6.2023.

rok 2014 – 2015

Smlouva s Libereckým krajem  č. OLP 1884/2014 ze dne 14.10.2014, neinvestiční dotace pro MAS Brána do Českého ráje ve výši 60 000 Kč

– použito na režijní náklady MAS (mzdy, nákup software – antivirus)

rok 2012

Smlouva s Libereckým krajem č. OLP/2962/2011 ze dne 7.11.2011, podpora činnosti MAS Brána do Českého ráje ve výši 74 000 Kč

– použito na úhradu nákladů spojených s tvorbou integrované strategie území MAS

rok 2009

Smlouva s Libereckým krajem č. OLP/3005/2009 ze dne 17.12.2009, podpora činnosti  MAS Brána do Českého ráje ve výši 90 000 Kč

Smlouva s Libereckým krajem o poskytnutí bezúročné návratné půjčky z rozpočtu Libereckého kraje na předfinancování nákladů projektu z |PRV v rámci opatření IV.1.1. Místní akční skupina č. 028/2013/2009 ze dne 17.12.2009 ve výši  300 000 Kč.
Půjčka byla Libereckému kraji vrácena v červnu 2015.