Vyberte stránku

Komunitní aktivity na území MAS Brána do Českého ráje, z.s.

Místní akční skupina uspěla s podaným projektem registrační číslo: CZ.03.02.01/00/22_008/0000112 v rámci výzvy z Operačního programu Zaměstnanost plus č. 0_22_008 Porpora komunitně vedeného místního rozvoje, na který je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

Základní informace o projektu

Číslo a název programu:                    03 Operační program Zaměstnanost plus
Číslo a název priority:                         03.02 Sociální začleňování
Číslo a název specifického cíle:        03.02.01 Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit
zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin
Číslo výzvy:                                          03_22_008
Název výzvy:                                        Podpora komunitně vedeného místní rozvoje (1)
Registrační číslo:                                CZ.03.02.01/00/22_008/0000112
Název projektu:                                  Komunitní aktivity na území MAS Brána do Českého ráje, z.s.
Celkový rozpočet (plán):                     11 999 988  Kč
Příspěvek EU:                                     9 208 190,78 Kč
Národní veřejné zdroje:                    2 791 797, 22 Kč
Doba realizace projektu:                   1.1. 2023 – 31.12. 2025

Anotace projektu:

Projekt MAS Brána do Českého ráje z.s. se bude zaměřovat na oblast sociálního začleňování a posilování rodinných vazeb. Konkrétně se bude jednat o tyto aktivity na území MAS: Komunitní tábory; Komunitní centrum, Dětský klub, Práce se skupinou ohrožených dětí, Terapeutická podpora pro ohrožené rodiny a Další komunitní aktvity. Aktivity budou probíhat od 1.1.2023 do 31.12.2025. Aktivity jsou určeny pro různé cílové skupiny – senioři, osoby se ZTP, rodiny s dětmi, ohrožené rodiny, veřejnost.

Cíl projektu:

Cílem projektu je podpora rodin a posilování rodinných vazeb s cílem podpořit soudržnost a funkčnost rodiny, rozvoj přirozené vazby v komunitě a umožnit rodičům sladění rodinného a pracovního života. Realizací aktivit Komunitní tábory a Dětský klub dojde k vytvoření podmínek pro smysluplné trávení volného času dětí po vyučování a v době jarních a letních prázdnin, zatímco rodiče budou zapojeni do pravovního procesu. Konkrétně se bude jednat o podporu pro 500 rodin uspořádáním komunitních táborů za 3 roky trvání projektu. A 30 rodin bude podpořeno využitím dětského klubu v Nové Pace. Aktivity Práce se skupinou ohrožených dětí a Terapeutická podpora má za cíl zlepšit sociální podmínky ohrožených rodin s dětmi, snaha o lepší začlenění do společnosti, podpora a řešení jejich problémů – konkrétním cílem je podpořit za 3 roky 40 ohrožených rodin s dětmi těmito aktvitami.

Dalším cílem projektu je aktivizace a participace cílových skupin, zvýšení jejich zapojení se do života v regionu/obci/komunitě, vznik, fungování a rozvoj komunitního centra. Tyto cíle boudou naplněny aktvitami Komunitní centrum, které počítá se vznikem neutráního a otevřeného prostoru v regionu Novopacka a širšího okolí, který umožní lidem scházet se, společně vytvářet aktvity a řešit sdílené problémy a potřeby. V dalších lokalitách území MAS budou komunitní aktvity podporovány z aktvity Další komunitní aktivity. Konkrétním cílem je podpora 50 osob za 3 roky projektu, které se budou pravidelně účastnit komunitních aktvity na území MAS.

Klíčové aktivity projektu:

 1. Komunitní tábory
  2. Komunitní centrum
  3. Dětský klub
  4. Práce se skupinou dětí ohrožených sociálním vyloučením
  5. Terapeutická podpora pro děti i rodiny v nepříznivé sociální situaci
  6. Další komunitní aktivity
  7. Koordinátor projektu
  8. Podpůrné aktivity

Partner projektu:

Partnerem projektu s finančním příspěvkem se stalo Novopacko, dobrovolný svazek obcí, se sídlem Dukelské náměstí 39, Nová Paka. Svazek se bude podílet na pořádání komunitních táborů v regionu Novopacka, s jehož pořádáním má již zkušenosti z minulého programového období Operačního programu Zaměstnanost.

Manažer projektu:

Ing. Lucie Karlová, karlova@masbcr.cz, tel.: 728 874 903

Plakát pro publicitu projektu