Vyberte stránku

Provoz MAS II – v realizaci

Činnost místní akční skupiny je financována prostřednictvím projektu s názvem
„Provoz MAS II“  registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011425,
na který je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

Základní informace o projektu

Číslo a název programu:                   06 Integrovaný regionální operační program
Číslo a název prioritní osy:                06.4 Komunitně vedený místní rozvoj
Číslo a název investiční priority:        06.4.59 Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií          místního rozvoje
Číslo a název tematického cíle:         TC 09 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Číslo a název specifického cíle:       06.4.59.4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za  účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS
Číslo výzvy:                                        06_15_003
Název výzvy:                                      6. výzva V IROP – PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ VÝDAJE – SC 4.2
Registrační číslo:                               CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011425
Název projektu:                                  Provoz MAS II
Celkový rozpočet (plán):                   11 171 000,00  Kč
Příspěvek EU (dotace):                     10 612 450,00 Kč
Vlastní zdroje financování:                     558 550,00 Kč
Doba realizace projektu:                    1.1. 2019 – 31.12. 2023

Anotace projektu:

Projekt navazuje na předchozí projekt Provoz MAS a má zajistit v dalším období 2019 – 2023 řídící a administrativní schopnosti spolku MAS Brána do Českého ráje pří realizaci  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území své působnosti. Kancelář a její zaměstnanci budou kompetentní konzultovat projektové záměry k naplnění SCLLD, administrovat výzvy, hodnotit projekty, monitorovat plnění SCLLD, reagovat na změny a komunikovat s řídícími orgány a zabezpečit evaluaci strategie.

Cíl projektu:

Cílem projektu je pokračovat v nastaveném chodu kanceláře MAS a zajistit bezproblémovou realizaci SCLLD i v navazujícím období 2019 -2023, zajišťovat dobrý servis uchazečům o dotace v rámci realizace strategie a zajistit všechny potřebné administrativní kroky k úspěšné realizaci jejich projektů a včas reagovat na potřeby území MAS případnými změnami.

Aktivity projektu:

1. Podpůrné činnosti – vzdělávání zaměstnanců, evaluační aktivity, monitoring, aktualizace interních postupů
2. Provozní činnosti – realizace Strategie CLLD,
3. Animační činnosti – animace Strategie CLLD, animace škol a školských zařízení

Realizační tým:

Kancelář MAS pro realizaci SCLLD:
vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD – 1,0 úvazku
projektový manažeři – max. 2,5 úvazku
pracovník pro animaci školských zařízení – max. 1,0 úvazku
administrativní pracovník – max. 0,5 úvazku