Vyberte stránku

Dne 15.11.2019  vyhlašuje  MAS Brána do Českého ráje, z.s. v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje výzvu pro žadatele  č. 6  z IROP na opatření „Investice do sociálních služeb“

„Výzva MAS BCR  – IROP – Investice do sociálních služeb“

Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro:
centra denních služeb, denní stacionáře, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, odborné sociální poradenství, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, pracoviště rané péče, intervenční centra, zařízení následné péče, podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kontaktní centra, terénní programy, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby.
Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.
Nebudou podporovány pobytové služby.

Podporované jsou stavební výdaje, nákup vybavení a zařízení včetně automobilu.

Cílová skupina: osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním postižením.

Oprávnění žadatelé: organizace zřizované a zakládané kraji, obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace

Území realizace:
místo realizace projektu musí ležet na území vymezeném ve schválené Strategii CLLD MAS Brána do Českého ráje. Mapa územní působnosti ZDE.
Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí MAS jsou vždy nezpůsobilé.

Více k výzvě ZDE

Po celou dobu průběhu výzvy Kancelář MAS poskytuje konzultace, na které je potřeba domluvit se předem.
Konzultace poskytuje: Ing. Vítězslav Dufek, tel: 776 280 028, e-mail: dufek@masbcr.cz