Vyberte stránku

Vážení partneři a příznivci MAS,

informujeme Vás, že MAS Brána do Českého ráje, z.s. splnila v říjnu 2020 podmínky Standardizace pro další programové období a tudíž může být opět nositelem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období  2021 – 2027 ve svém území a ucházet se o finance na její realizaci.

Dalším krokem je tedy schválení nové Strategie 2021 – 2027. Novou Strategii pro území MAS  Brána do Českého ráje vytvořili zaměstnanci kanceláře MAS spolu s tzv. fokusní skupinou, kterou tvoří zástupci všech sektorů a zájmových skupin. Při tvorbě byly využity  poznatky z realizace minulé Strategie 2014 – 2020, výsledky tzv. střednědobé evaluace,  statistická data ČSÚ vztahující se k danému území, rozhovory se starosty při jednáních mikroregionů a v neposlední řadě se vycházelo ze Strategie regionálního rozvoje ČR a z připravovaných operačních programů na  nové programové období. Předkládaná  koncepční část Strategie obsahuje 4 kapitoly: popis území, analytickou část, strategickou část a implementační část a byla zpracována dle pokynů MMR.  Po schválení Valnou hromadou MAS bude předložena ke schválení na MMR. Na koncepční část strategie budou pak navazovat jednotlivé akční plány, kde budou rozpracována jednotlivá opatření a jejich možnost financování z nových operačních programů.

Strategie je dostupná  na www v záložce Strategie (sjet dolů na období 2021 -2027) nebo ZDE. Prosíme Vás, jako členy MAS, ale i kohokoli komu záleží na rozvoji našeho regionu, o zaslání  připomínek  k tomuto dokumentu.  Připomínky je možné zasílat e- mailem na adresu: karlova@masbcr.cz, nebo případně lze i připomínky probrat telefonicky se zaměstnanci kanceláře MAS a to do 23.4.2021.

Po zapracování případných připomínek, proběhne její schválení Valnou hromadou MAS. Vzhledem k situaci s pandemií, proběhne schvalování per rollam  – elektronicky prostřednictvím e- mailu.

Před samotným hlasováním bude každý člen MAS mít možnost zúčastnit se on-line jednání VH prostřednictvím aplikace TEAMS nebo ZOOM. Přístupy pro přihlášení budou každému členu MAS zaslány e-mailem.

Rovněž informujeme, že MAS má od ledna přestěhovanou kancelář z Libuně do pronajatých prostor na adrese L. Mašínové 1930 v Nové Pace. Vzhledem k této situaci, bychom rádi změnili i sídlo MAS na adresu Městského úřadu v Nové Pace, Dukelské náměstí 39, 509 01 Nová Paka. Rovněž o tomto návrhu bude hlasováno formou per rollam.

Rada MAS jako výkonný orgán MAS byla s výše uvedenými skutečnostmi seznámena a doporučuje členům MAS schválit navrženou koncepční část Strategie 2021 – 2027 a změnu sídla MAS na uvedenou adresu v Nové Pace.

Helena Červová, předsedkyně MAS Brána do Českého ráje