Vyberte stránku

Dne 4.9.2020  vyhlašuje  MAS Brána do Českého ráje, z.s. v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje výzvu pro žadatele  č. 7  z IROP na opatření „Investice do vzdělávání“

„Výzva MAS BCR  – IROP – Investice do vzdělávání“

Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudováníinfrastruktury ZŠ:

  •  stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
  •  rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
  •  nákup pozemků a staveb (nemovitostí)- pořízení vybavení budov a učeben- pořízení kompenzačníchpomůcek
  •  zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:

  •  klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory);
  •  budování bezbariérovosti škol;
  •  ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém se nachází sociálně vyloučená lokalita navíc rozšiřování kapacit kmenových učeben.

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

Cílová skupina: žáci, osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogičtí pracovníci, pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb.

Oprávnění žadatelé: obce, círke, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání

Území realizace:
místo realizace projektu musí ležet na území vymezeném ve schválené Strategii CLLD MAS Brána do Českého ráje. Mapa územní působnosti ZDE.