Vyberte stránku

MAS Brána do Českého ráje, z.s. podala Žádost o standardizaci. Žádost se podávala do 22.5.2015.

Všechny MAS musí splnit požadované standardy, díky kterým prokážou, že jsou schopny se podílet na implementaci programů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů. Za nastavení těchto standardů je dle Dohody o partnerství zodpovědné Ministerstvo zemědělství. MAS, které úspěšně projdou procesem standardizace, budou moci následně předkládat žádosti o podporu svých SCLLD (Strategií komunitně vedeného místního rozvoje) Ministerstvu pro místní rozvoj, které bude zodpovědné za tuto část výběru MAS.

Do konce srpna 2015 by MAS měla obdržet výsledky standardizace.