Vyberte stránku

Dne 20.12.2018 vyhlašuje MAS Brána do Českého ráje Výzvy z OP ŽP:

Výzva MAS Brána do Českého ráje -OPŽP – Realizace sídelní zeleně  – odkaz na výzvu zde

Výzva je zaměřena na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, apod.) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků. Přijatelné jsou i projekty na realizaci sídelní zeleně ve školkách a školách. U oplocených areálů veřejně přístupné zeleně (hřbitovy, nemocnice, zahrady mateřských školek, atd.) je podmínkou, že plochy musí být přístupné pro širokou veřejnost alespoň po určité období v roce nebo část dne. Nesmí se tedy jednat o nepřístupné areály, například areály soukromých firem. Revitalizované plochy se musí nacházet ve stávajícím zastavěném území sídla nebo na zastavitelné ploše mimo zastavěné území a v územním plánu musí být vymezeny jako zeleň ve veřejném prostranství nebo samostatně vymezeny jako plochy zeleně nebo vymezeny v rámci systému sídelní zeleně jako plochy, jejichž podmínky využití zajišťují ochranu před zastavěním a umožňují využití jako zeleň. Projekty je možné realizovat pouze na území v obcích s minimálním počtem 500 obyvatel. Podpora je určena na projekty o celkových způsobilých výdajích v rozmezí 100 tis. Kč – 5 mil. Kč, jejichž realizace bude ukončena do 31.12.2023. Alokace finančních prostředků na výzvu je 6,750 mil. Kč. Maximální výše podpory je 60 % celkových způsobilých výdajů

Výzva MAS Brána do Českého ráje  – OPŽP – Realizace ÚSES a protierozní opatření – odkaz na výzvu zde

V rámci této výzvy se mohou předkládatzaložení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících  ÚSES) a projekty jejichž předmětem jsou opatření zamezující větrné a vodní erozi. Podpora je určena na projekty o celkových způsobilých výdajích v rozmezí 100 tis. Kč – 1 mil. Kč, jejichž realizace bude ukončena do 31.12.2023. Výše podpory na založení nových biocenter nebo jejich částí je 100 % a na ostatní aktivityje podpora ve výši 80 %.

Žádosti o podporu je možné podávat prostřednictvím elektronického portálu MS2014+ až do 27.5.2019.

Na vyhlášené výzvy proběhnou během ledna semináře pro žadatele, o jejichž přesném termínu a místě vás budeme informovat. Vaše záměry je rovněž možné průběžně konzultovat individuálně se zaměstnanci MAS Brána do Českého ráje, z.s.