Vyberte stránku

Nová požnost získat dotaci na obnovu památek  –  Údržba a obnova kulturního dědictví venkova z dotačního programu č. 16 z tzv. „Zásad MZe ČR pro rok 2016“ (dotace z rozpočtu ČR).
Z tohoto programu 16 je možno žádat  o následující dotace:

  • 16 A Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny (kapličky, křížové cesty, zvoničky, boží muka, kříže, sochy, hřbitovy a hřbitovní zdi,..) – které nejsou chráněnými kulturními památkami, v obcích do 5 tis. obyvatel, nejsou na soukromém oploceném pozemku

         subjekt: obce, spolky, vlastník objektu, o.p.s, zájmová sdružení PO, vlastník nebo uživatel pozemku    na němž objekt stojí

  • 16 B Údržba a obnova významných zemědělských  historických dominant jedinečného charakteru původně sloužících k hospodářským účelům, v obcích do 5 tis. obyvatel, nejsou chráněnými památkami, realizace projektu nesmí změnit původní účel objektu (obecní sýpky, špýchary, sušárny, kulturně cenné budovy zemědělské výroby,..)

         subjekt: obce, spolky, vlastník objektu, o.p.s, zájmová sdružení PO, vlastník nebo uživatel pozemku na němž objekt stojí

  • 16 C Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení
    subjekt: muzeum
  • 16 D Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku

         subjekt: obce do 5 tis. obyvatel, podnikatel v zemědělské výrobě

Dotace: max. 70 % skutečně vynaložených , uznatelných nákladů (výše se odvijí od počtu žádostí a disponibilních fin. prostředků,
min. dotace 15 000 Kč, max. 700 000 Kč (16A), 100 000 Kč – 700 000 Kč (16B), 30 000 Kč- 400 000 Kč (16C), 30000 Kč – 200 000 Kč (16D)

termín podání: do 15.3.2016 (na SZIF, oddělení příjmu žádostí a LPIS – OPŽL dle sídla nebo trvalého bydliště žadatele – to jsou bývalé zemědělské agentury v Jičíně nebo Semilech)
termín ukončení (zaplacení a předložení dokladů) – do 30.9.2016

více na www:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2016/informace-pro-zadatele-k-dotacnimu.html

Zásady  je možno stáhnout:
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2016/zasady-kterymi-se-na-zaklade-1-2-a-2d.html

nebo zde:

Zásady 2016