Vyberte stránku

Na základě dohody v území bude MAS Brána do Českého ráje, z. s. nositelem a zpracovatelem projektu zabývajícím se rozvojem kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let s názvem „MAP Semilsko“ (= místní akční plán). Projekt bude financován z Operačního programu věda, výzkum, vzdělání a bude se realizovat na území ORP Semily v letech 2016-2018.  Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. V rámci projektu budou po dohodě s aktéry vzdělávání stanoveny priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území  ORP Semily na základě potřebnosti, naléhavosti, přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami. Výstupem bude strategický dokument, který by měl pomoci zavést změny stanovené ve Strategii vzdělávací politiky ČR do škol v řešeném území. Vedle strategického dokumentu by měla vzniknout i platforma pro vzájemnou komunikaci a předávání si zkušeností všech aktérů vzdělávání. Spolupráce a komunikace vedení škol, zřizovatelů a dalších účastníků v oblasti školství pomůže školám spolupracovat a vzájemně se učit při vypracovávání plánů aktivit rozvoje vzdělávání ve škole. 

Schválený místní akční plán vzdělávání je předpokladem pro čerpání finančních prostředků z evropských fondů Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ( OP VVV) a Integrovaný regionální operační  program ( IROP) v období let 2015 – 2020 do oblasti školství (investiční i vzdělávací projekty).

Spolek MAS Brána do Českého ráje má pro tento účel již sestaven realizační tým, který se skládá z pracovníků: Ing. Alena Klacková, manažerka projektu, Mgr. Petr Sádek projektový pracovník MAP, Mgr. Kateřina Šromová, pracovnice pro strategii. Pro tento účel MAS zřídila detašované pracoviště na MěÚ v Lomnici nad Popelkou v kanceláři číslo 3. V rámci projektu jsou v této době oslovováni zástupci nejrůznějších sfér a organizací souvisejících se vzděláním dětí k účasti v Řídícím výboru MAP a rovněž k účasti v pracovních skupinách. Tyto skupiny budou zajišťovat přenos informací z území směrem k realizačnímu týmu a diskutovat dílčí výsledky a návrhy k předkládaným materiálům. Řídící výbor pak bude hlavním schvalovacím orgánem. První schůzka se zástupci všech základních a mateřských škol s realizačním týmem se uskuteční dne 18.4.2016 na MěÚ v Semilech od 13:00 hodin.

Pozvánka na setkání zástupců ZŠ a MŚ s programem jednání